Freestyle Photo
A stack of Arista Premium 400 aka rebranded Kodak Tri-x 400.

Freestyle Photo

A stack of Arista Premium 400 aka rebranded Kodak Tri-x 400.